Giới thiệu về nhà trường

năm 2015 trường tiểu học chu văn an được công nhận chuẩn mức độ 1
Năm 2020 trường công nhận chuẩn mức độ 2